Prioriteit 3

Een woningmarkt in beweging

Er zijn de afgelopen 10 jaar veel te weinig woningen gebouwd in Breda en in Nederland. Prognoses over demografische ontwikkelingen kloppen geregeld niet, de toestroom van buitenlanders is groter, huishoudens worden steeds kleiner en ouderen worden gestimuleerd om langer zelfstandig te wonen. De kredietcrisis in 2008 remde de economische groei af waardoor ook de bouw, vooral in de koopsector, sterk terugliep. Toen de economie weer aantrok en mensen weer zochten naar een nieuwe woning leidde dit tot een snelle stijging van de huizenprijzen, mede door de lage rentestand. De stikstofcrisis heeft de bouw sterk afgeremd. Helaas ontbrak de urgentie en regie vanuit Den Haag om snel in te grijpen en de bouwsector op peil te houden met nieuw beleid.

SHOUT! wil dat er in Breda minstens 2.000 woningen per jaar worden bijgebouwd, en dan met name betaalbare koop- en huurwoningen. Dit vraagt om zorgvuldig geselecteerde bouwlocaties verspreid over stad en dorpen, goede afstemming tussen overheden, woningzoekenden, marktpartijen, woningbouwcorporaties en inspraak van de directe omgeving. Hoogbouw is wat ons betreft onvermijdelijk als we een bepaalde, reƫle groei voorstaan als het gaat om onze populatie. Het voorzieningenniveau moet daarbij op peil gehouden worden.

Er is een gebrek aan geschikte, betaalbare woningen in Breda. Omdat er maar weinig aanbod is, blijven de huizenprijzen verder stijgen. Hierdoor ontstaan er lange wachtlijsten op de woningmarkt. Dit betekent dus dat er fors meer nieuwbouw nodig is, verdubbeling van het aantal betaalbare koopwoningen en een tijdelijke zelfbewoningsplicht voor huiseigenaren. Afschaffen van de verhuurderheffing geeft woningcorporaties de ruimte voor huurverlaging en meer aanbod van sociale huur. Meer bouwen voor middeninkomens vult het gat tussen sociale huur en vrije sector en zorgt voor betere doorstroming van de vastgelopen woningmarkt. Leegstand, verkrotting en braakligging moeten actief bestreden worden. Bestemmingsplannen moeten flexibel toegepast worden, zoals bijvoorbeeld bij bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Kantoorpanden en industrieterreinen waar leegloop optreedt, moeten herbestemd worden naar woonfuncties. Infrastructuur, voorzieningenniveau en leefbare omgeving horen onlosmakelijk bij de woningbouwambitie.

Bekijk onze andere standpunten