Onze prioriteiten

Hieronder staan onze 4 prioriteiten voor de Bredase raadsperiode 2022 – 2026. De uitwerking van de maatschappelijk vraagstukken en de benodigde oplossingen staan beschreven in ons verkiezingsprogramma ‘Niet de beperking, maar de ruimte!’

Een betrouwbare overheid

De overheid bestaat ten dienste van haar burgers. Niet andersom. Dat is de kern van het sociale contract. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente hen eerlijk, rechtvaardig en zonder discriminatie behandelt en bescherming biedt. De overheid wordt betaald door ons allen. Een efficiënte overheid die haar taken op een slimme manier uitvoert is daarom in ons aller belang. Digitalisering is daarbij een onmisbaar instrument. Dat mag echter niet ontaarden in een geautomatiseerd systeem waar de mens uit verdwenen is.

Krachtige herstelagenda coronacrisis

Twee jaar geleden werd Breda geconfronteerd met het COVID-19 virus. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nam snel toe. De eerste maatregelen gingen begin maart 2020 in, en al gauw volgde een achtbaan van versoepelingen en herinvoeringen van beperkende maatregelen door het demissionaire kabinet: (intelligente) lockdowns, mondkapjesplicht, avondklok, horecasluitingen, coronapas.

Een woningmarkt in beweging

Er zijn de afgelopen 10 jaar veel te weinig woningen gebouwd in Breda en in Nederland. Prognoses over demografische ontwikkelingen kloppen geregeld niet, de toestroom van buitenlanders is groter, huishoudens worden steeds kleiner en ouderen worden gestimuleerd om langer zelfstandig te wonen. Ook de kredietcrisis in 2008 remde de economische groei af waardoor de bouw, vooral in de koopsector, sterk terugliep.

Duurzame toekomst, leefbare omgeving

De klimaatverandering is over de hele wereld merkbaar. Heftige stormen, overstromingen, droogte, smeltende gletsjers en verdwijnend noordpoolijs. De zeespiegelrijzing zal lage eilandrijken overspoelen, en ook Nederland zal er last van krijgen. Dijken moeten verhoogd worden, rivieren verbreed. Om de gevolgen te beperken moet de opwarming van de aarde afgeremd worden. Daartoe moeten we de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderen.

Onze standpunten

Hieronder staan onze 9 standpunten voor de Bredase raadsperiode 2022 – 2026. De uitwerking van de maatschappelijke vraagstukken en de benodigde oplossingen staan beschreven in ons verkiezingsprogramma ‘Niet de beperking, maar de ruimte!’

Vrijheid

Iedereen in Breda heeft het recht om te zijn wie je bent. Of je nu christen, moslim, jood, atheïst, hetero of LHBTIQ+’er, gehandicapt of zwart of wit bent. In Breda doet iedereen ertoe. Deze vrijheid gaat ook samen met de gedeelde verantwoordelijkheid om onze vrijheid continu te behouden en te versterken. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. De (lokale) overheid dient de persoonlijke levenssfeer van de burgers te respecteren, zowel direct als indirect.

Economie

De coronacrisis en de overheidsmaatregelen hebben een grote impact op de economie. Dit betekent dat we met name MKB-ondernemers lokale steun geven in de vorm van maatwerk, compensatie, advies en deregulering. Ook wil SHOUT! inzetten op de banen van de toekomst door het stimuleren van digitale en duurzame startups, versterking vestigingsklimaat, minder leegstand, betere regionale samenwerking en een specifieke wethouder voor de binnenstad.

Veiligheid

Veiligheid is een absolute voorwaarde voor vrijheid. Dit gaat zowel over de pure veiligheidscijfers als het gevoel van veiligheid. Helaas hebben nog te veel mensen te vaak last van criminaliteit, onveiligheid en overlast. Wij willen meer handhavers, preventief fouilleren als noodmaatregel, gericht cameratoezicht en een gemeente en politie die meldingen over overlast serieus neemt, vlot behandelt en altijd terugkoppelt aan betrokkenen. De handhavers dienen zich wel te beperken tot de genoemde prioriteiten.

Mobiliteit

Een slimme lokale overheid draagt bij aan goede verbindingen. Breda staat van oudsher bekend om haar strategische ligging als knooppunt van West-Brabant. Toch vragen nieuwe tijden om nieuwe, innovatieve oplossingen die de verplaatsing van mensen en goederen effectief en efficiënt regelt. Of het nu gaat om snelwegen, spoor, fietsroutes of parkeren. SHOUT! wil betere en schone bereikbaarheid van de binnenstad en een structurele oplossing voor de Noordelijke Rondweg. En brede toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Digitalisering

Burgers, bedrijven en overheden willen in toenemende mate via digitalisering bereikbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn websites, social media en apps. Ontwikkelingen als Artificial Intelligence (AI), blockchain, zelfsturende auto’s, zorgrobots, slimme straat- en verkeerslichten hebben groeipotentieel. In de dienstverlening wordt digitalisering toegepast om zo efficiënte service aan te kunnen bieden. Te rigide toepassing leidt echter tot onvoldoende ruimte voor afwijkende situaties en daardoor kan niet altijd een passende oplossing worden geboden. Het belang van de burger raakt uit het oog en leidt tot een inbreuk op de privacy.

Zorg

De zorg raakt ons allemaal. Of het nu om ons zelf gaat, familie, vrienden of kennissen. Daarom is het belangrijk dat deze dicht in de buurt wordt aangeboden. Bijvoorbeeld bij het langer zelfstandig wonen of door de bereikbaarheid van mantelzorg en huisartsenpraktijk. Innovaties in de medische zorg sorteren voor op begeleiding op afstand. Voor ons blijft in de zorg de mens centraal staan en we verbeteren de jeugdzorg in Breda van onderop. De wachtlijsten in met name de Jeugdzorg dienen sterk verkort te worden door minder bureaucratie en meer vertrouwen in betrokken professionals en ervaringsdeskundigen.

Sport

Sport en bewegen is belangrijk. Voor iedereen, op elke leeftijd, op elk niveau. Van dagelijks wandelen of fietsen in je eigen wijk of dorp tot sporten op hoog niveau. Bewegen verbetert de gezondheid. Zowel fysiek als mentaal. Het draagt bij aan een grotere zelfredzaamheid, weerstand, ontmoeting en een gevoel van eigenwaarde. SHOUT! stimuleert activiteiten voor sport en bewegen. Individueel of in groepsverband. Ook zijn wij voorstander van een veelzijdig en veelvuldig gebruik van gesubsidieerde en gemeentelijke sportaccommodaties.

Cultuur en festivals

Breda staat bekend om ons cultureel historisch erfgoed. Dit koesteren we. Net als onze musea, podiumkunst, cultuureducatie, amateurkunst, urban sports en kunst in de publieke ruimte. Daarnaast investeert SHOUT! in kleine en grootschalig evenementen die bijdragen aan het karakter van de regio, stad, wijken en dorpen, in goede afstemming met de omgeving. Ook geven we ruimte aan de dance- en clubcultuur die vele bekende DJ’s heeft opgebracht.

Onderwijs

Elke Bredanaar heeft recht op goed onderwijs. Dit bepaalt voor een groot deel de start van nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt en de samenleving. SHOUT! wil met name inzetten op taal,- en kennisontwikkeling, sociale veiligheid en vakken als wiskunde en techniek, met goede onderwijs- en studentenhuisvesting. Avans Hogeschool en Breda University zijn voor ons belangrijke partners in de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. De Nieuwe Veste is een belangrijk centrum voor cultuureducatie voor jong en oud.

Verkiezingsprogramma SHOUT!

SHOUT! heeft op maandag 28 februari jl. het verkiezingsprogramma “Niet de beperking maar de ruimte!” gepresenteerd. Met dit ambitieuze programma willen de lokale liberalen zich de komende vier jaar in de gemeenteraad sterk maken voor een betrouwbare overheid, een krachtig corona herstelprogramma, meer betaalbare woningen en een duurzame toekomst. “Het is tijd om een nieuw perspectief te schetsen, aldus de lijstrekker Paul de Jong namens de programmacommissie 2022 – 2026”

Download verkiezingsprogramma